Tiešsaistes pieteikumu sistēmas lietošanas noteikumi

Biedrības “Latvijas Orientēšanās federācija” tiešsaistes pieteikumu sistēmas www.lof.lv (tālāk tekstā sistēma) apmeklētāji un lietotāji piekrīt un apņemas ievērot zemāk minētos lietošanas noteikumus.

sistēmu administrē Biedrība “Latvijas Orientēšanās federācija” (tālāk tekstā LOF), juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013, e-pasts: lof@lof.lv; tālr. +371 26470447.

 

 1. Noteikumu priekšmets
  1. LOF pārdod dalības pakalpojumu orientēšanās pasākumos pēc organizatoru pieprasījuma un organizatoru interesēs, un nav tiesīgs noteikt vai mainīt dalības maksu lielumu un realizācijas noteikumus.
  2. Tiesības un saistības sakarā ar dalības maksu par pakalpojumu nosaka un izsludina pasākuma organizators un LOF neuzņemas saistības par šo tiesību un saistību saturu vai izpildi. LOF nav pasākuma organizatora vai jebkuras citas personas, kas atbildīga par pasākuma saturu, kvalitāti, informāciju vai reklāmu, pārstāvis.
 2. Cenas un norēķini
  1. Sistēmā izvēlēto pasākuma dalības maksu apmaksai tiek dotas 15 minūtes, kuru laikā klients veic darījuma apmaksu, izmantojot AS “Citadele banka”, AS “Luminor Bank”, AS "SEB banka", AS “Swedbank” bankas internetbankas vai maksājuma kartes (VISA, VISA Electron, MAESTRO).
  2. Ja 15 minūšu laikā klients nav veicis apmaksu, tas nozīmē, ka darījums nav noticis. Dalībnieka dalība netiek apstiprināta pasākumā un klientam pirkšanas process ir jāveic no jauna.
  3. LOF ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu, piemēram, citas personas interneta bankas, maksājuma kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošanu.
 3. Piegāde
  1. Dalības maksas saņemšanas apstiprinājums (PDF formātā) tiek nosūtīts uz klienta norādīto elektroniskā pasta adresi.
  2. LOF neuzņemas atbildību par kavēšanos saistībā ar dalības maksas apstiprinājuma nosūtīšanu, ja tas noticis tāpēc, ka klients norādījis neprecīzus datus.
 4. Tirgotāja atbildība
  1. LOF nepārbauda klienta personību, izņemot tā lietotājvārdu un paroli. Neierobežojot iepriekš minēto, ikviens un visi LOF sistēmas apmeklētāji un lietotāji apstiprina LOF kā savu personas datu apstrādātāju un piekrīt, ka dati var tikt vākti, reģistrēti, ierakstīti, uzglabāti, kārtoti, pārveidoti, izmantoti, pārsūtīti un izplatīti, bloķēti vai dzēsti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem personu datu aizsardzības jomā. Datu pārvaldītājs un apstrādātājs ir Biedrība “Latvijas Orientēšanās federācija”, juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013,
  2. Personas dati, ko apstrādā LOF saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, ir tikai dati, ko tiešsaistē iesniedz LOF sistēmas apmeklētājs vai lietotājs, norādot datus pasākuma dalības maksas veikšanai vai reģistrējoties kā lietotājs LOF sistēmā. Vienīgais un patiesais personas datu apstrādes mērķis šo Lietošanas noteikumu ietvaros ir nodrošināt LOF sistēmas darbību. Lai realizētu iepriekš norādītos mērķus, LOF ir tiesības nodot personas datus biedrībām, kas ir LOF biedri.
  3. Pasākums var tikt rādīts TV un Internetā, var tikt plaši atspoguļots presē un citos masu informācijas līdzekļos. Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat ka:
  4. Sistēmas lietošanas noteikumu pārkāpšana dod LOF tiesības bloķēt pieeju un/vai anulēt jebkuru lietotāja dalības maksas apmaksu.
  5. LOF nav atbildīgs par rakstiem, komentāriem un citiem datiem mājas lapā, kurus ievieto sistēmas lietotājs vai mājas lapas apmeklētājs.
  6. Jebkura šīs mājas lapas lietošana komerciālos nolūkos (reklāmai, biznesa piedāvājumiem un citām komerciāla rakstura aktivitātēm), ieskaitot atsauces uz LOF, ir aizliegta bez LOF rakstiskas atļaujas.
 5. Klienta atbildība
  1. sistēma lietotājs apņemas netraucēt sistēmas darbību un tehnoloģiskos risinājumus.
  2. Lietojot sistēmu tās lietotājs piekrīt:
   1. ievērot visus sistēma lietošanas noteikumus;
   2. uzņemties pilnu atbildību par to, lai viņa lietotājvārds vai parole netaptu zināma trešajām personām;
   3. neizmantot dalības maksu apmaksai trešo personu maksājumu kartes;
  3. Lietošanas noteikumu pārkāpšana dod LOF tiesības bloķēt pieeju un/vai anulēt jebkura lietotāja dalības pakalpojuma pirkumu.
 6. Pasūtījuma atcelšana/Darījuma summas atmaksa
  1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” 22.12. punktā noteikto klienti nevar izmantot atteikuma tiesības, ja līgums noslēgts par izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā.
  2. Gadījumā, ja pasākums ir atcelts, pārcelts vai tā norises vieta ir mainīta, par dalības maksas atdošanu klientiem atbildīgs ir pasākuma organizētājs.
  3. LOF neuzņemas atbildību par atceltajiem pasākumiem, to rīkošanu un reklāmu vai informāciju, kas saistīta ar pasākumu, tāpat kā par iespējamiem zaudējumiem vai kompensāciju izmaksu, kas varētu rasties pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā.
  4. Visas sūdzības par pasākuma saturu, kvalitāti un reklāmu iesniedzamas pasākuma organizatoram.
  5. Jebkuras nesaskaņas, kas var rasties, iepērkoties sistēmā, tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
  6. Šie noteikumi ir pieejami LOF mājas lapā http://lof.lv/
  7. Noteikumi ir pieejami arī katra reģistrētā lietotāja individuālajā kontā.